រចនាប័ទ្មក្រុម

Power Source Team

ក្រុមប្រភពថាមពល

Liyuan annual meeting style

រចនាប័ទ្មកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ Liyuan

Liyuan team annual meeting style

រចនាប័ទ្មកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុម Liyuan

Group photo of Liyuan team

រូបថតរបស់ Liyuan team

Group photo of Liyuan team2

រូបថតរបស់ Liyuan team

Liyuan Team Fire Drill

ក្រុម Liyuan សមយុទ្ធពន្លត់អគ្គីភ័យ

Liyuan team style

រចនាប័ទ្មក្រុម Liyuan

Liyuan Fire Drill

សមយុទ្ធពន្លត់អគ្គីភ័យ Liyuan