អាល់ប៊ុមសាជីវកម្ម

Liyuan Battery Industrial Park

សួនឧស្សាហកម្មថ្ម Liyuan

Liyuan Battery started its work with great success

Liyuan Battery បានចាប់ផ្តើមការងាររបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យ

Liyuan battery office style

រចនាប័ទ្មការិយាល័យថ្ម Liyuan

Liyuan Battery Office

ការិយាល័យថ្ម Liyuan

Power Source Office

ការិយាល័យប្រភពថាមពល

Liyuan Battery Culture Wall

ជញ្ជាំងវប្បធម៌ថ្ម Liyuan

Liyuan Culture Wall

ជញ្ជាំងវប្បធម៌ Liyuan

Liyuan battery roll core area

តំបន់ស្នូលថ្ម Liyuan

Liyuan battery welding area

តំបន់ផ្សារថ្ម Liyuan

Liyuan battery testing room

បន្ទប់ពិសោធន៍ថ្ម Liyuan