ទាក់ទង Liyuan

phone

ទូរស័ព្ទ:០៧៥៥-២៩៨៨៧០១១

phone

ទូរស័ព្ទ:០៧៥៥-២៩៨៨៧០១១

e-amil

អ៊ីមែល៖ lisa@liyuancell.com

e-amil

អ៊ីមែល៖ lisa@liyuancell.com

address

អាស័យដ្ឋាន៖ជាន់ទី 2, អាគារ Jupiter, Lianchengfa Acoustic and Optoelectronic Wisdom Industrial Park, Bao'an Avenue, Bao'an District, Shenzhen

address

អាស័យដ្ឋាន៖ជាន់ទី 2, អាគារ Jupiter, Lianchengfa Acoustic and Optoelectronic Wisdom Industrial Park, Bao'an Avenue, Bao'an District, Shenzhen

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង